Podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování ubytovacích služeb

1. Úvod

všeobecné podmínky definují vzájemné vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování. Všeobecné podmínky jsou pro všechny Zúčastněné strany závazné a závaznou objednávkou ( viz bod 3 ) nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Poskytujeme pouze ubytování, dopravu na místo a zpět si zajišťuje a hradí rekreant sám. Mezi pronajimatelem a rekreantem vzniká smluvní vztah.

2. Doba pronájmu

Během letní sezóny poskytujeme převážně týdenní pobyty, respektive jejich násobky. Mimo sezónu a během zimní sezóny poskytujeme týdenní a krátkodobé pobyty. Specifikaci jednotlivých období naleznete v ceníku. Na základě individuální dohody. Vánoční a silvestrovské pobyty mají specifické termíny.

Začátek pobytu :čas od 14:30

Konec pobytu : čas 09:30 hodin

Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu dle Vašeho přání je nutné předem domluvit s pronajímatelem. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá.

3. Objednávka

Rekreační pobyt lze objednat telefonicky nebo mailem. Před samotnou objednávkou nejprve vyplňte žádost o rezervaci ubytování, obratem Vám sdělíme zda je daný termín volný. Na základě objednávky Vám zašleme potvrzení objednávky spolu se zálohovou fakturu ve výši 30 % z celkové ceny. Nedílnou součástí potvrzení objednávky jsou „ Všeobecné podmínky “ ubytování, zaplacením zálohové faktury berete všeobecné podmínky na vědomí. Po připsání zálohové platby na účet Vám mailem zašleme potvrzení o úhradě. Doplatek musí být uhrazen nejpozději dva týdny před začátkem pobytu.

Uhrazením zálohové faktury se objednávka stává závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky ( storno poplatky nevyjímaje). Pokud není záloha uhrazena v požadovaném termínu, který je uveden na zálohové faktuře, bude tato skutečnost považována za zrušení objednávky a objekt bude uvolněn pro další zájemce.

4. Cena pobytu a způsob úhrady

Cena za pobyt je uvedena v ceníku. Pokud je dohodnuta individuální doba pronájmu, může se cena lišit od ceny uvedené v ceníku. Doplatek pobytu bude uhrazen před nastoupením k pobytu dle pokynů pronajimatele. V případě, že nebude doplatek před nástupem pobytu uhrazen, vyhrazujeme si právo ubytování odmítnout a dále bude postupováno jako v případě stornování pobytu 0 až 10 dní před pobytem ( viz bod 8 ).

Cena zahrnuje : lůžkoviny, ložní prádlo, spotřebu vody a parkování.

Cena nezahrnuje : spotřebu elektrické energie, rekreační poplatek 20 kč/den dospělá osoba , závěrečný úklid.

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu

Rekreační poplatek se hradí na místě majiteli v den nástupu k pobytu, spotřeba elektrické energie se platí po skončení pobytu v závislosti na spotřebě.

Při nástupu k pobytu se vybírá vratná kauce 2.000 Kč/chata, 4.000 kč/bungalov pro případné poškození objektu a jeho vybavení. Kauce je při ukončení pobytu vrácena, ale pouze za předpokladu, že nevzniknou během pobytu na objektu a jeho vybavení žádné škody. V případě poškození objektu nebo jeho vybavení bude kauce použita na úhradu vzniklé škody. V případě, že vzniknou na objektu a jeho vybavení škody přesahující výši kauce, je zákazník povinen uhradit plnou výši škody.

Zákazník je povinnen před odjezdem provést základní závěrečný úklid ( vyluxovat a setřít podlahy, umýt nádobí, kuchyň, koupelnu a WC ) a předat objekt ve stejném stavu jako při nástupu pobytu. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajimatel oprávněn požadovat úhradu do výše 500 Kč/chata 1000 kč/bungalov.

Maximální počet osob, které mohou být v objektu ubytovány je stejný jako počet lůžek. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku objektu bude ubytován větší počet osob, než je uvedeno v podepsaném prohlášení které zákazník vyplňuje při příjezdu, vyhrazuje si pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit.

5. Práva zákazníka

 • zákazník má právo být řádně informován pronajimatelem o vybavení a zázemí objektu
 • využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb bez podstatných změn podmínek ze strany pronajimatele
 • stornovat pobyt kdykoliv před započetím v souladu se stornovacími podmínkami ( viz bod 7 )
 • při vážném porušení podmínek ze strany pronajimatele objektu má zákazník právo při ukončení pobytu požadovat slevu
 • za technický a hygienický stav objektu má zodpovědnost pronajimatel

6. Povinnosti zákazníka

 • včas zaplatit dohodnuté zálohy a doplatky
 • dodržovat sjednané podmínky pobytu – dohodnutý počet osob a délku pobytu
 • seznámit se se stavem objektu při nástupu k pobytu – na dodatečné reklamace nebude být brán zřetel
 • oznámit majiteli vzniklé závady a způsobené škody
 • pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let
 • dodržovat pokyny majitele objektu
 • chránit pronajatý objekt a jeho zařízení před poškozením a zcizením
 • udržovat objekt v čistotě, nepoškozovat zeleň zahrady a dodržovat večerní a noční klid

7. Povinnosti a práva pronajimatele

 • pronajímatel má povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5
 • pronajímatel má právo zrušit pobyt v případě nepředpokládaných okolností

8. Storno podmínky

V případě, že zákazník zruší závazně objednaný pobyt, vybíráme storno poplatky. Storno objednávky musí být písemné a počítá se den doručení na adresu. Výše storno poplatku je odvozena od ceny pobytu v závislosti na době zrušení objednávky. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá.

Více než 60 dnů před nástupem pobytu : 15 % z celkové ceny pobytu

60 – 40 dnů před nástupem pobytu : 30 % z celkové ceny pobytu

40 – 20 dnů před nástupem pobytu : 50 % z celkové ceny pobytu

Méně než 20 dnů před nástupem pobytu : 70 % z celkové ceny pobytu

9. Storno podmínky prázdninových pobytů

V případě, že zákazník zruší závazně objednaný prázdninový pobyt, vybíráme storno poplatky. Storno objednávky musí být písemné a počítá se den doručení na adresu. Výše storno poplatku je odvozena od ceny pobytu v závislosti na době zrušení objednávky. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá.

Více než 60 dnů před nástupem pobytu : 15 % z celkové ceny pobytu

60 – 40 dnů před nástupem pobytu : 30 % z celkové ceny pobytu

40 – 20 dnů před nástupem pobytu : 50 % z celkové ceny pobytu

Méně než 20 dnů před nástupem pobytu : 70 % z celkové ceny pobytu

10. Reklamace

V případě zjištění závad bude zákazník uplatňovat reklamaci ihned na místě u pronajimatele, aby mohla být učiněna náprava. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. ledna 2020, platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek.